Алфа Софт ООД е ОЕМ партньор на Sybase Inc.

sybase_oemПо силата на споразумение, подписано с Глобал Консултинг ООД, официалeн представител на Sybase за България, Алфа Софт ООД се ползва от привилегията да разпространява системата за управление на релационни база данни (СУРБД) Adaptive Server Anywhere като неразделна част от своята митническа информационна система.

ОЕМ лицензът за Adaptive Server Anywhere се закупува успоредно с лиценза за Алфа Агент на преференциални за крайния клиент цени. Вградените SQL Anywhere инструменти вдъхват допълнителна устойчивост на програмата и системно подпомагат ежедневната работа на клиентите с митническата администрация.

Изгодите и предимствата на Adaptive Server Anywhere за потребителите на Алфа Агент

Международната търговия е динамичен процес. С либерализирането на световния пазар нарастват разстоянията, скоростите, а съответно и обемът на търгуваните стоки. В такива условия всяка неточно или погрешно подадена информация може да се окаже фатална за възможностите на следващите във веригата субекти да изпълнят своите задължения в цялостната търговска сделка. За да се справят успешно в непрекъснато усложняващата се международна обстановка, фирмите, осъществяващи трансгранични търговски операции, се нуждаят от максимално бърз достъп до актуална информация за промените в нормативната актове, засягащи митническата отчетност.

Без да натоварва сериозно клиентския компютър, Adaptive Server Anywhere осигурява надеждност и мощ на работещите с Алфа Агент потребители бързо и лесно да се справят със сложните казуси, възникващи при ежедневното прилагане на българското митническо законодателство.

Благодарение на включената в SQL Anywhere Studio възможност за създаване на запазени процедури (stored procedures), справките по Нормативната база в Алфа Агент се изпълняват директно от сървъра. Командите са оптимизирани и резултатът от изпълнението им се извежда еднократно, което значително минимизира разхода на време за търсене в базата с нормативни документи.

При едновременна работа от няколко работни места, свързани в мрежа, винаги съществува голям риск една и съща заявка към централната база данни да бъде зададена едновременно от две работни места. В резултат, може да се появявят дублирани номера на документи, припокриване на артикули, клиенти и т.н.

Функцията row-level locking (заключване на ниво ред) застрахова потребителя от грешки Adaptive Server Anywhere изпълнява заявките ред по ред При подаване на две едновременни заявки за номер на артикул или митническа декларация в Алфа Агент се обработва само едната заявка, докато другата изчаква да бъде обслужена. По този начин, се изключва напълно възможността за дублиране на информация.

Друг голям риск при работата с отчетна информация е възможността за неточно прехвърляне на данните от входящи към изходящи документи.

В SQL Anywhere съществува двойна защита срещу погрешно или частично въвеждане на данни.

На първо място, логическата връзка между данните се осигурява от характерната за релационните база данни цялост на връзките (referential integrity). В Алфа Агент тази функция прави невъзможно неволното изтриване от базата данни на вече въведена в записан документ важна информация, като артикули, клиенти и т.н.

Коректното междудокументно пренасяне на данни се поддържа и чрез функцията обработка на транзакции (transaction processing), която намира много сериозно приложение в модула на Алфа Агент за управление на склад под митнически контрол. Чрез транзакциите актуализацията на данните за променените и налични в склада количества артикули се счита за приключено само след като всички нови данни са записани в съответните таблици. Ако внезапно процесът бъде прекъснат, поради токов удар или проблеми с операционната система, частичната актуализация е невалидна и системата запазва старите балансирани стойности.

Защита срещу непредвиден срив в операционната система предоставя и функцията Automatic recovery (автоматично възстановяване), която възстановява загубената в следствие информация. Автоматичното възстановяване на базата данни дава спокойствие на работещите с Алфа Агент потребители, че вложените усилия при попълването на митническите и външнотърговски документи няма да се окажат напразни при евентуално блокиране или рестартиране на компютъра, с който оперират.

Освен от специализираните функции, потребителите на Алфа Агент се ползват и от допълните удобства, които предоставя Adaptive Server Anywhere. Той е самоуправляващ се, изискващ минимална намеса на системния администратор, предлага лесно управление на базата данни и оптимизиращата среда както на PC, така и на UNIX платформи. Базата данни позволява да се задават и права на достъп за всеки потребител, така че да се избегне рискът от внасяне на нелегетимирани промени в стандартните документи.