В Алфа Агент ще намерите всичко, което трябва да притежава една автоматизирана митническа система, но това, което предлагаме ние, няма да откриете никъде другаде!

Алфа Агент - Универсален митнически софтуер Без спънки в митницата - Универсален митнически софтуер
Aлфа Агент® е специализирана информационна система за осигуряване дейността по подготовката, контрола и издаването на митнически, външнотърговски и транспортни документи, позволяваща едновременна обработка на няколко документа в интегрирана среда. Над петнадесет години Aлфа Агент® е безспорен лидер на пазара на митнически софтуер в България. Използвайки Aлфа Агент® вие получавате софтуер за обработка на митнически документи, доказал се с годините в редица от водещите компании в областта на международната търговия и спедицията, транспорта и промишлеността.

Aлфа Агент® поддържа вътрешна нормативна уредба, като предоставя информация по тарифни позиции за задължителните и забранителни документи, възможни преференции, квоти, акцизи и други.

Изградена като 32-битово Client-Server приложение системата осигурява условия за едновременна работа на много потребители в обща база данни. Единното съхранение на всички информационни обекти дава възможност за бързо адаптиране на продукта към измененията в нормативната база и улеснява достъпа до документите от всички работни места. Логическата интегрираност на данните, организирани чрез Aлфа Агент®, изключва възможността за произволното им или частично въвеждане при каквито и да е обстоятелства.

Aлфа Агент® има вградена система за контрол на достъпа. От една страна на системно ниво могат да се дефинират различни права на достъп на потребителите до данните, а от друга на документно ниво достъпът до клетките на документите е подчинено на изискванията в процедурата при деклариране на стоките. Системата дава възможност за анализ на митническия документооборот по елементи, което се явява отличен инструмент за планиране на оперативната дейност на фирмата с митниците в средносрочен период.

Aлфа Агент® притежава удобни за потребителя характеристики. Документите в системата се визуализират идентично с техния стандартен хартиен носител, което улеснява работата с тях и намалява вероятността от грешки. Веднъж въведени, данните от даден документ могат да се копират автоматично в нови документи от същия вид или да се използват като база за създаване на свързани с него документи.

Aлфа Агент® работи под Windows XP/NT/Vista/7/8. Осигурена е поддръжка в София, Варна и Бургас. Актуализацията се извършва по електронен път.

 • 100% съвместим с Българската интегрирана митническа система (БИМИС)
 • Вградена връзка към ITMS – Консултационен модул Taric с възможност за автоматично извличане на данните от Taric
 • Позволяващ подготовка и отпечатване на ЕАД, както и прехвърлянето им на дискета за електронно подаване
 • Функционално и данново структуриран за въвеждане и обработка на всички видове митнически, транспортни и външнотърговски документи
 • Поддръжка на актуална нормативна база, в т.ч. Митническа тарифа, Закон за митниците, ППЗМ, Закон за акцизите, Закон за ДДС, Наредба 27 и др.
 • Автоматично изчисляване на вземанията според митническия режим на стоката
 • Предоставяне на информация за задължителните и забранителни документи съгласно елемените за облагане, както и предварителна информация за възможни преференции, квоти, акцизи и други
 • Модул за митническо обслужване на склад под митнически контрол с генериране на справки за материалната отчетност
 • Вградена функция за извличане на данни от вече попълнени документи
 • Възможност за анализ на издадените документи
 • Удобни за потребителя графичен дизайн и функционалност
 • Базиран на СУБД от висок клас, автоматично поддържаща запазването и възстановяването на информацията
Кратко описание
Продукт
Aлфа Агент®
Рейтинг
5 397
Категория
Митнически софтуер
Операционна система
Windows
Системни изисквания
за B2B модулите : Microsoft.NET Framework (v1.1.4322) или по нова.
Цена
от 749 BGN