Алфа Софт ООД е ключов участник и партньор на „Агенция Митници“ в изпълнението на проекта за изграждане и внедряване на Българската Интегрирана Митническа Информационна система /БИМИС/.

БИМИСПрез 1998г. Алфа Софт ООД разработва автоматизираната информационна система /АИС/ Митници, работеща в пълно съответствие с новото митническо законодателство (Закон за митниците, Правилник за прилагане на Закона за митниците и други нормативни актове). В съревнование с три други системи, тя е избрана от Българската митническа администрация за ядро на БИМИС.

БИМИС е първата професионална интегрирана информационна система за осъществяване на автоматизиран митнически контрол. Основните функционални области, реализирани в БИМИС, са: Митническо оформяне, Нормативна уредба и общосистемни масиви, Управленска информация, Системен модул, Комуникационна подсистема. Проектирана на модулен принцип, в нея лесно могат да се интегрират допълнителни подсистеми, като транзит, митническо задължение, решения на митническите органи, митнически и валутни нарушения, човешки ресурси и др. – предмет на следващи етапи на развитие на БИМИС. Сериозно внимание в проекта се обръща и на създаването на стратегически възможности за взаимодействието с други външни системи – търговски системи, системи на Европейската общност, системи на държавни институции и други. Процесът на изграждане на БИМИС се състои от три етапа, всеки от които включва следните основни дейности:

 • Проучване – изучаване, анализиране и определяне на нуждите и изискванията на „Агенция Митници“, касаещи изграждането на БИМИС;
 • Бизнес моделиране – създаване на Бизнес модел на митническата дейност
 • Системен анализ и дизайн – създаване на Целеви модел на БИМИС и проверка за устойчивост на конструираните модели на приложен софтуер
 • Разработка на системата – разработване и актуализация на програмен продукт
 • Тестване – проверка доколко създаденият софтуер отговаря на изискванията към системата и постигната ли е интеграция между системните компоненти (хардуер, софтуер, средства, данни и др.)
 • Внедряване – инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на създадените приложения, обучение и помощ на потребителите
 • Поддръжка – изготвяне на документация и създаване на help desk.

В сътрудничество с „Агенция Митници“ и главния интегратор на информационни системи в Министерство на финансите – „Информационно обслужване“ АД, Алфа Софт ООД успешно изпълнява всички поети ангажименти по изброените по-горе точки.

През 1998г.

 • Екип на Алфа Софт ООД участва в създаване на Бизнес модел на митническата дейност
 • Алфа Софт ООД разработва програмна актуализация на АИС „Митници“ в съответствие с новото митническо законодателство(ЗМ, ППЗМ и др.)
 • Екип на Алфа Софт ООД осъществява инсталирането, настройването и въвеждането в експлоатация на АИС „Митници“ на територията на РМУ София и РМУ Варна.

През 1999г.

 • Алфа Софт ООД актуализира компоненти на АИС Митници до БИМИС, включващ модулите Митническо оформяне, Нормативна уредба и общосистемни масиви, Управленска информация, Системен модул
 • Алфа Софт ООД разработва допълнителен приложен софтуер (Програмен продукт за Нормативна база, Програмен продукт за обобщаване на данни от ЕАД – ПП-ОДЕ), подпомагащ дейността на митническата администрация
 • Алфа Софт ООД осъществява поддръжка на АИС Митници/БИМИС на територията на РМУ Варна, митница „Аерогара София“, митница Силистра и ГУМ, включваща дейности по: поддръжката на операционната система UnixWare/AIX, Informix OnLine Dynamic Server и цялостната работоспособност на сървърите, както и по програмната актуализация на системата (над 100 работни места).
  В резултат на едногодишната експлоатация на БИМИС:
 • Няма загуби на въведената информация поради прекъсване на работата на БИМИС, дължащо се на външни фактори
 • Няма прекъсване на работата в митническите учреждения(част, от които са на 24 часов режим), където работи БИМИС поради неизправности в информационната система
 • Програмните актуализации се осъществяват в определения срок на влизане в сила на нормативните документи, регламентиращи дейността на митническата администрация. Няма констатирани несъответствия между действащите митническа, данъчна и други видове нормативни бази и реализираната към момента функционалност на БИМИС.

През 2000г.

 • Алфа Софт ООД извършва всички дейности по внедряването на БИМИС-1 и ПП-ОДЕ на територията на РМУ София, РМУ Варна, РМУ Русе и ГУМ
 • Като надежден партньор на „Агенция Митници“, Алфа Софт ООД сключва с „Информационно обслужване“ АД договор, по силата, на който Алфа Софт ООД приема да изпълнява конкретни задачи по изграждане, внедряване, развитие и поддръжка на БИМИС в полза на „Агенция Митници“, като
 • поддръжка на модул „Нормативна уредба“ към БИМИС и въвеждане на промените в нормативната уредба
  • Въвеждане в срок на измененията, свързани с Митническа тарифа 2001, Външнотърговския режим на Република България за 2001г. и всички свързани с нормативната уредба и практика на митниците документи
  • Разработване на процедура за въвеждане на актуализациите в митническите учреждения
 • подобрение и разширение на функционалността на БИМИС
 • участие в изграждането на целеви модел на подсистема „Митническо задължение“ на БИМИС и изготвяне на спецификация на системните изисквания към подсистемата

С активното участие на фирма „Алфа Софт“ ООД, БИМИС е внедрен и работи успешно на митническата територия (121 Митнически учреждения с около 1500 работни места) на Република България, следвайки организационната структура на Българската митническа администрация.

През 2001г.

 • Алфа Софт ООД извършва анализ и редизайн на системата, разработва, тества и подготвя за внедряване реализираната функционалност на БИМИС, съгласно Жизнения цикъл на проекта по етапи:
  • Етап 1
   • Създаване на единна база на „Агенция Митници“ в БИМИС (анализ, дизайн и разработване на „Комуникационна подсистема“)
   • Подобрения по техническата функционалност и изменения, касаещи манифестирането
  • Етап 2
   • Изменения, касаещи митническото оформяне и формалния контрол
   • Разширяване обхвата на справочния модул и регистрите
  • Етап 3
   • Разработка на допълнителен модул за обработка на валутни декларации
   • Актуализиране на функционалността в ПП“Нормативна уредба“
 • Алфа Софт ООД предоставя консултантски услуги при проектирането и разработването на подсистема „Транзит“.
 • Актуализация на БИМИС с Митническа тарифа 2002.

През 2002г.

 • Поддържа модул „Нормативна уредба“ в БИМИС и извършва въвеждане на промените в нормативната уредба.
 • Актуализация на БИМИС с Митническа тарифа 2003.

През 2003г.

 • Поддържа модул „Нормативна уредба“ в БИМИС и извършва въвеждане на промените в нормативната уредба.
 • Актуализация на БИМИС с Митническа тарифа 2004.

През 2004г.

 • Поддържа модул „Нормативна уредба“ в БИМИС и извършва въвеждане на промените в нормативната уредба.
 • Актуализация на БИМИС с Митническа тарифа 2005.

През 2005г.

 • Поддържа модул „Нормативна уредба“ в БИМИС и извършва въвеждане на промените в нормативната уредба.
 • Актуализация на БИМИС с Митническа тарифа 2006.

По време на цялостното си участие в изпълнението на проекта БИМИС, Алфа Софт ООД винаги се е проявявала като лоялен, компетентен и сигурен партньор, на който може да се разчита за ефективното реализиране на бъдещи информационни проекти.