Модулната организация на Aлфа Агент® позволява формиране на индивидуални решения според конкретните потребности на клиента. Крайната цена се определя от избраните модули, тип актуализация и потребителски вариант.

Алфа Агент - Универсален митнически софтуер
5
I II
Еднопотребителски вариант Допълнителни работни места
Модули
A
  749 BGN
  349 BGN
 • Нормативна Уредба - НАРЕДБА № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ; НАРЕДБА № 5 от 29.06.2006г. за условията е реда на деклариране пред митническите органи по електронен път;
 • Попълване и отпечатване на ЕАД, ОЕАД. On-line контрол при попълване на клетките според митническия режим и изискванията на българското и европейското законодателство. () Уникален вътрешен номер на документ при съхраняване в базата данни. Корекция на документи. Изготвяне на нов документ на базата на стар. Обработка на MRN-номер.
 • Интегриран ITMS - Консултационен модул TARIC. Пресмятане и прехвърляне на вземания от TARIC. Вградени нормативни документи. Автоматично изчисляване на вземания - общи и специфични мита, ДДС, акцизи. Основания за освобождаване от вземания. Експресна справка за вземания, забрани, преференции и други особености по митническия режим.
 • Разпределение на транспортните разходи съгласно изискванията на АМ и НАП.
 • Обобщени декларации за въвеждане/напускане – клетки за безопастност и сигурност в ЕАД-Износ и ЕАД-Транзит.
 • Експорт/импорт на ЕАД в XML-формат. Форматът на данните от ЕАД отговаря напълно на изискванията, поставени в Заповед 5/29.06.2006г. на АМ за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път
 • Печат на ЕАД с баркод след обработка на MRN-номер.
 • Автоматично прехвърляне на данни при изготвяне на платежни нареждания за дължими мита и ДДС
 • Стойности по подразбиране - еднократно въведена информация, която се зарежда автоматично при попълване на нов документ.
 • Задаване на права на достъп на потребителите.
 • Меню за актуализация на нормативната уредба и базата данни.
 • Архивиране на базата данни.
 • Справки по декларации, по ЕАД-Транзит, регистър на клиентите. Справки за стоки във временен склад - закрити и незакрити транзити.
 • Справки по използвани/свободни обезпечения
B
  299 BGN
 
 • Манифестиране. Уникална номерация на документите. Възможност за копиране на данни от стар в нов документ. Отпечатване на документа на хартиен носител. Стойности по подразбиране, които се зареждат автоматично при попълване на нов документ. Изготвяне на файл с данните от манифеста за подаване в електронна форма. Прехвърляне на информация от ЕАД.
 • Цесии. Изготвяне на цесии за всички статии от манифеста. Шаблон за конфигуриране на цесиите в 2 формата (DOS, WINDOWS). Допълнителни полета за настройка на шаблона според изискванията на клиента. Отчетен приемо-предавателен протокол при предаване на стоките на представител на клиента.
 • Информация за стоки на временен склад. Проверка за наличност на манифестираните стоки във временен склад по номер на цесия или по номер на транспортен документ (товарителница). Полета за допълнителна информация при закриване на цесията или транспортния документ (товарителницата).
C
  299 BGN
 
 • Подготовка и отпечатване на различни външно-търговски и транспортни документи, необходими при деклариране на стоките пред митническите органи.
 • Печат на документи върху стандартна бланка или на бял лист. Специфична настройка на принтера за всеки един документ.
 • Задаване на височината на реда за описание на стоките за всички документи.
 • Търговски и транспортни документи - Air Waybill, CIM, CMR, EUR1, Export Document, TIR, Декларация за стойността, Декларация за търговски кредити и финансов лизинг, Експортни фактури, Заявление за износ, ИНФ1, ИНФ8, Приемателен протокол, Разрешение за въвеждане на опасни вещества, Разрешение за износ/внос,   Разрешение за износ на прекурсори, Разрешителни за икономически режими,  Сертификат за произход, Товарен списък, Удостоверение за Внос/Износ 2001, Фактури, СМГС – товарителници, ПАД – Акцизни стоки, Акцизна декларация, Акцизни документи, А.TR, T5, Разрешение за опростено деклариране, Ветеринарен сертификат
 • Искане за Разрешение за митнически икономически режим - попълване, отпечатване и експорт във файл (с формат, който се изисква от БИМИС)
D
  299 BGN
 
 • Информация за стоките (артикулите), поставени под режим Митническо складиране. Бележки и протоколи за вход/изход.
 • Следи наличността на стоките (артикулите) в митническия склад при закриване на ЕАД-Митническо складиране с ЕАД от друг режим.
 • Възможност за освобождаване на стоки (артикули) по реда на завеждането им. Бутон за освобождаване на цялото налично количество, независимо с колко документа е въведена стоката.
 • Справки за въведени, освободени и налични количества на артикули в митническия склад, за материална отчетност по артикули по ЕАД и/или към дата.
 • Поддържа обслужването на повече от един склад под митнически контрол.
E
  299 BGN
 
 • Поддържа списък на Разрешенията за активно усъвършенстване.
 • Описва внасяните стоки и произвежданата продукция по артикули.
 • Задава материални разходни норми за изготвяне на компенсаторен продукт.
 • Открива процедура за изпълнение на поръчка за определено количество готова продукция по избрана разходна норма.
 • Отчита по вносни декларации влаганите в производство материали, използвани при изпълнението на дадена поръчка.
 • Издава изходяща складова бележка и ЕАД Реекспорт за вече произведената готова продукция (компенсаторните продукти); изходяща складова бележка и ЕАД Реекспорт или ЕАД Внос за неизползваните остатъци; протокол за брак за некачествено произведената продукция по избрана поръчка.
 • Следи влагането в производство на материалите като артикули, внесени с генерираните чрез модула декларации за внос; Издава обобщена справка за митница и обобщена справка за налично състояние, както и опис на стоки по ЕАД.
F
  299 BGN
 
 • Номенклатура на предлаганите услуги (изготвяне на ЕАД, манифести, представителство, складови площи и др.)
 • Следи предоставените услуги по клиенти и дава възможност за формиране на  данъчни документи на базата на въведения ценоразпис.
 • Уникална номерация на данъчните документи; следене на номерата при повече от един доставчик.
 • Прехвърляне на данни към счетоводни системи.
H
  149 BGN
 
 • Поддържа информация за вътрешнообщностното движение на стоките.
 • Подготвя Интрастат декларацията във формат за представяне пред НАП.
I-B2B
1 199 BGN
 
  Осъществява връзката между:
 • Алфа Агент и Българската системата за управление на транзита (БСУТ) на Агенция Митници във връзка с операциите, осъществявани под режим транзит с ЕАД и карнет TIR.
 • Алфа Агент и БИМИС при обмен на данни за износните режими: Износ; Ре-експорт след митнически икономически режим; Ре-експорт след складиране; Временно изнасяне.
 • Изпраща и получава всички съобщения, спазвайки дефинираната последователност при обмена, структурата им, правилата на които трябва да отговарят. както и реда и процедурите за обработване на грешки.
 • Обработка и запис на MRN-номер. Печат на ЕАД с баркод.
J-B2B
  699 BGN
 
  Осъществява връзката между ПП Алфа Агент и Системата за контрол на вноса (СКВ) на Агенция Митници.
 • Изпраща и получава всички съобщения съгласно описанието на бизнес процесите, свързани с подаването, корекциите, анулирането и контрола на подадените по електронен път митнически декларации за внасяне.
 • Проверява вида и реда на използваните съобщения (към и от БИМИС), тяхната структура и правила, на които трябва да отговарят, както и реда и процедурите за обработване на грешки.
 • Обобщена декларация за напускане
 • Обобщена декларация за въвеждане
K-B2B
  699 BGN
 
 • Изпращане и получаване на съобщения към/от АМ
 • Автоматично изготвяне на Допълнителна Митническа Декларация (ДМД) на базата на издадените за периода и обработени с MRN-номер ЕАД
 • Одобрени получатели – уведомления за пристигане; бележки по разтоварването
 • Искане за разрешително за Опростено деклариране – XML-формат
 • Справки
M-B2B
  399 BGN
 
 • Добавя към ЕАД сканираните приложени документи
 • Организира електронен архив на ЕАД с принадлежащите й приложени докумети
Пакети с отстъпка
Алфа Агент® Активно усъвършенстване /A+E/   999 BGN   349 BGN
Алфа Агент® Митническо Складиране /A+D/   999 BGN   349 BGN
Алфа Агент® Professional /A+B+C/ 1 199 BGN   349 BGN
Алфа Агент® Enterprise /A+B+C+D/ 1 449 BGN   349 BGN
Алфа Агент® Enterprise Plus /A+B+C+D+E+F+H/ 2 249 BGN   349 BGN
Месечен абонамент за актуализация
Актуализация по интернет    99 BGN    79 BGN
* Модул A е ядрото на системата и е необходим за нормалното функциониране на всички останали модули
** В цените е включен 20% ДДС
*** Допълнителни системни изисквания за B2B модулите : Microsoft.NET Framework (v1.1.4322) или по нова. Разпространява се с Windows 7/8/10 или може да се свали от www.microsoft.com